AÖF - ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - AÖF KDEDİLİ SİSTEM - KPSS - ALES

facebook twitter youtube google+ feedburner

A+ A A-

Anadolu Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği

Anadolu Üniversitesi Aöf Yaz Okulu Yönetmeliği

Tanım ve Kapsam
Madde 1- (Değişik: 03.07.2008 tarih ve 26925 sa. R.G.) Yaz okulu, 19/8/1994 tarihli ve 22026 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde ve 25/11/1996 tarihli ve 22828 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde belirlenen esaslar dahilinde yaz aylarında uygulanır. Yaz okulu, güz ve bahar yarıyılları dışında ayrı bir yarıyıl olmayıp, bahar yarıyılının devamı niteliğindedir ve öğrencilerin bahar yarıyılına ait genel not ortalamaları yaz okulu sonu itibariyle değerlendirmeye alınır. Ancak bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası alan öğrenciler için yaz okulu ayrı bir yarıyıl gibi kabul edilir. Bahar yarıyılında hakkı saklı tutulan öğrenciler de isterlerse yaz okulundan ders alabilirler. Yaz okulu süresi normal öğretim süresi ile ilgili kısıtlamaların dışında tutulur.

Madde 2- (Değişik: 14.12.2005 tarih ve 26023 sa. R.G.) Yaz okulu, açıköğretim sistemiyle eğitim veren fakülteler dışında, tüm fakülte, yüksekokul, Konservatuvar ve enstitülerce uygulanır. Yaz okulu güz ve bahar dönemlerindeki eğitimin yerine konacak bir biçimde uygulanamaz.

Amaç
Madde 3- Yaz okulunun amaçları şunlardır :
 a) Öğrencilerin önceki dönemlerde alıp başarısız oldukları dersleri almalarını sağlamak,
 b) Öğrencilerin daha önceki dönemlerde alıp, yeteri düzeyde başarı sağlayamadıkları dersleri almalarını sağlamak,
 c) Öğrencilerin dönem kaybını önleyici olarak ders almalarını sağlamak,
  Böylece bir yandan başarısız öğrencilere başarısız oldukları dersleri tekrar etme olanağı vermek, başarılı öğrencilere daha kısa bir sürede mezun olabilme fırsatı sağlamak, diğer yandan tatil aylarındaki atıl fiziki kaynakları verimli hale getirmek, Güz ve Bahar dönemlerindeki yığılmaları önlemektir.

Yaz Okulu İle İlgili Esaslar
Madde 4- (Değişik: 02.02.2003 tarih ve 25012 sa. R.G.) Yaz okulu, en az 35 öğretim gününden oluşur. Eğitime ilişkin akademik takvim ilgili öğretim birimi yönetim kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Yaz okulunda açılan her ders, normal dönemlerdeki toplam ders saati kadar yapılır.

Madde 5- Yaz okulunda açılacak lisans dersleri, ilgili Bölümlerce; lisans üstü dersleri ilgili enstitü Anabilim/Anasanat dalları tarafından önerilir, ilgili öğretim birimi yönetim kurulu kararı ve Senato'nun  onayı ile belirlenir.

Madde 6- (Değişik: 22.04.2012 tarih ve 28272 sa. R.G.) Kayıtlar, en geç yaz okulu başlangıcından önceki hafta içinde yapılır. Lisans ve ön lisans öğrencileri yaz okulunda açılan derslerden en çok 18 AKTS kredi değerlik derse kayıt yaptırabilir. Ancak yaz okulu sonu itibariyle mezun olma durumundaki öğrenciler, 22,5 AKTS kredilik derse kayıt yaptırabilir. Lisansüstü öğrencileri 30 AKTS kredilik derse kayıt yaptırabilir. Üniversitenin diğer birimlerince veya başka üniversitelerce okutulan ve eşdeğerliği ilgili bölümce kabul edilen derslere de bu sınırı aşmamak koşuluyla kayıt yaptırılabilir. Ancak, yaz okulunda Üniversitemizde açılan bir ders, Üniversite Yönetim Kurulunca kabul edilecek zorunlu haller dışında, başka yükseköğretim kurumlarından alınamaz. Öğrenciler yaz okulunda, daha önceki derslerden almadıkları veya gelecek dönemlerde açılması planlanmış derslere de kayıt yaptırabilir. Dersler başladıktan sonra, öğrenim hakkının saklı tutulması, ders ekleme, ders değiştirme, ders bırakma talepleri yaz okulunda geçerli değildir.

Madde 7- Örgün öğrencilerin derslere devamı zorunludur. Derslere devam, ara sınavı, ödev, atölye, laboratuvar, uygulama, dönemsonu sınavı ve başarı notlarıyla ilgili konularda Anadolu Üniversitesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Madde 8- Sınavlara senatoca haklı ve geçerli sayılan bir nedenle katılamayan öğrencilere mazeret sınavı açılır. Aynı nedenle öğrencinin isteği üzerine ilgili öğretim biriminin Yönetim Kurulu Kararı ile öğrencinin Yaz Okulu kaydı iptal edilebilir.

Madde 9- (Değişik: 31.12.2005 tarih ve 26040 sa. R.G.) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Anadolu Üniversitesinin ilgili öğretim ve sınav yönetmeliklerinin hükümleri uygulanır.

Yürürlük
Madde10- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 11- Bu Yönetmeliği Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yayım tarihi : 22.07.1996 tarih ve 22704 sa. R.G.

 

 

BUGÜN324
DÜN911
BU HAFTA4074
BU AY17719
TOPLAM3972308
Sınava Kaldı!!
Okullar Okullar
KAPAT
KAPAT